Regulamin sklepu

I. Postanowienia Ogólne
Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Kocham nysę działającym pod adresem: www.kochamnyse.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

Definicje:
a) Sprzedawca – rozumie się przez to IN CORTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. z siedzibą Łodzi przy ul. PIOTRKOWSKA 270/417 NIP 5272774698
b) Klient – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
c) Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kochamnyse.pl,
d) Towar lub Towary – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,
e) Cenia – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
f) Dostawca – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny,
g) Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,
h) Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Dostępność towarów w sklepie jest aktualizowana na bieżąco.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień
Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
a) posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,
b) nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
a) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
b) dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.
Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.
c) Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Kupuje i płacę”.
d) Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Kupuje i płacę” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.
e) Informacje o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.
f) W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

III. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień
a) Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.
b) Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
c) Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest fakturą VAT.
d) Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
e) Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

IV. Zasady płatności
Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
a) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
c) imię i nazwisko albo firmę Klienta,
d) numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).
Płatności należy dokonać na rachunek bankowy podany w emailu podsumowującym zamówienie:
e) Wszystkie produkty są fizycznie dostępne do odbioru i obejrzenia pod adresem Nysa, ul. Wrocławska 11 w sekretariacie szkoły Pascal.
f) W przypadku gdy Sprzedawca wprowadzi możliwość dostawy zamówionego Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej, wówczas możliwa będzie również płatność za pobraniem za pośrednictwem Poczty Polskiej.
g) Sprzedawca przewiduje również możliwość wprowadzenia płatności gotówką przy odbiorze osobistym przez Klienta w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje o wprowadzeniu takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.

V. Dostawa zamówionego Towaru
a) Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy. b) Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia realizacji dostaw przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sprzedawca poinformuje o takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.
c) Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
d) Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
e) Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w punktach stacjonarnych Sprzedawcy Informację o takiej możliwości Sprzedawca zamieści na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.

VI. Zwrot zakupionego Towaru
a) Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru,
b) W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
c) Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów.

VII. Reklamacja Towaru
Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
a) przesłane na adres sprzedawcy
lub
b) przesłane na adres e-mail: bardzo@kochamnyse.pl

Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

VIII. Ochrona danych osobowych
a) Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
b) Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
c) Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

IX. Dane kontaktowe
We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) pocztą pod adresem:
IN CORTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. PIOTRKOWSKA 270/417
90-361 ŁÓDŹ
b) za pośrednictwem e-mail:
bardzo@kochamnyse.pl

X. Postanowienia końcowe
We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Masz wątpliwości?